اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه ) )

نویسندگان: وحیده قرانی سیرجانی , ناصر مهدوی شهری , محمد صدیق مرتضوی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , عیسی کمالی , کورس رادخواه , الهام محمدی , مژگان سلطانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکنیک مورفومتریک عبارت از مطالعه تغییرات ایجاد شده در شکل و اندازه ارگانیسم ها می باشد. روش های مختلفی برای استخراج داده ها از شکل وجود دارد که از آن جمله می توان به اندازه گیری طول نمونه ها اشاره نمود . روش مورفومتریک بطور عمومی در مقایسه با مطالعات میکروسکوپی مستقیم از دقت بیشتری برخوردار بوده و امکان بررسی های آماری سهل تری را فراهم می کند. این روش در مواردی که نمونه ها غیرطبیعی به نظر می رسند ولی درجه بندی آنها توسط دید دوچشمی مشکل باشد کاربرد بسیاری دارد. ، ( Echinometra mathaei ) در این تحقیق با توجه به کوچک بودن اندازه مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی مطالعات مورفومتریک به روش میکروسکوپی انجام می پذیرد ، لذا هدف از انجام این پژوهش کاربرد تکنیک مورفومتریک در مطالعات مربوط به اندازه گیری مراحل سلولی و لاروی جنین میکروسکوپی توتیای دریایی می باشد. 0 مولار به حفره سلومی جانور به دست آورده شده و پس از / بدین منظور، ابتدا گامت های نر و ماده از طریق تزریق کلرید پتاسیم 5 انجام لقاح، جنین ها در شرایط دمایی مناسب جهت سپری کردن مراحل تکوینی نرمال انکوبه می شوند. با گذشت زمان لازم، نمونه ها در هر یک از مراحل تکوینی با فرمالدئید 4% فیکس شده و سپس از هر مرحله تعدادی نمونه به صورت تصادفی انتخاب و بر روی لام مونتاژمی گردد. در مرحله بعد از نمونه های مونتاژ شده توسط یک دوربین دیجیتال تعبیه شده بر روی میکروسکوپ نوری معمولی فتوگراف تهیه کرده و سپس اندازه نمونه ها از طریق یک برنامه اندازه گیری تصویر، سنجش می شود و یا در روشی دیگر اندازه نمونه های مونتاژ شده به صورت مستقیم تحت یک میکروسکوپ نوری مجهز به میکرومتر چشمی اندازه گیری می گردد. نتایج بررسی میکروسکوپی جنین ها از نظر کیفی وکمی نشان می دهد که شکل و اندازه جنین ها طی مراحل تکوینی در نتیجه رشد بدن و ایجاد بازوها تغییر می یابد. به این ترتیب با کاربرد تکنیک مورفومتریک توضیح شکل یک نمونه در ساده ترین روش ممکن انجام می پذیرد و در نتیجه انجام مقایسات کمی بین اشکال مختلف به سهولت امکان پذیر می گردد، همچنین با این روش می توان به سادگی و با دقت نسبت بخش های مختلف در یک نمونه را محاسبه نمود. بنابراین در جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که علاوه بر کاربرد تکنیک مورفومتریک در زمینه های مختلف بیولوژی، می توان از آن در مطالعات سیتولوژی و همچنین مطالعات مربوط به سیر تکوین جانورانی با جنین های میکروسکوپی بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, مطالعات مورفومتریک, توتیای دریایی, اندازه میکروسکوپی, سیر تکوین جنینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012026,
author = {قرانی سیرجانی, وحیده and مهدوی شهری, ناصر and محمد صدیق مرتضوی and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and عیسی کمالی and کورس رادخواه and محمدی, الهام and سلطانی, مژگان},
title = {کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه )},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مطالعات مورفومتریک، توتیای دریایی، اندازه میکروسکوپی، سیر تکوین جنینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه )
%A قرانی سیرجانی, وحیده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A محمد صدیق مرتضوی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A عیسی کمالی
%A کورس رادخواه
%A محمدی, الهام
%A سلطانی, مژگان
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]