علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (125-136)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب) )

نویسندگان: حسن عاقل , سمیه یوسف زاده جعفرابادی , هومن منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب)

کلمات کلیدی

, بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته, بادام, زعفران, خرماوسیب)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012034,
author = {عاقل, حسن and یوسف زاده جعفرابادی, سمیه and منصوری, هومن},
title = {بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {125--136},
numpages = {11},
keywords = {بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب)
%A عاقل, حسن
%A یوسف زاده جعفرابادی, سمیه
%A منصوری, هومن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]