علوم و صنایع کشاورزی, دوره (7), شماره (2), سال (2009-9)

عنوان : ( بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان )

نویسندگان: حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان

کلمات کلیدی

بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012035,
author = {عاقل, حسن},
title = {بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {1029-4791},
keywords = {بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان
%A عاقل, حسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]