علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-11) , صفحات (5-11)

عنوان : ( تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم )

نویسندگان: مهدی کریمی , حسن عاقل , هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم

کلمات کلیدی

تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012036,
author = {کریمی, مهدی and عاقل, حسن and پورآذرنگ, هاشم and مرتضوی, سید علی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {November},
issn = {1029-4791},
pages = {5--11},
numpages = {6},
keywords = {تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم
%A کریمی, مهدی
%A عاقل, حسن
%A پورآذرنگ, هاشم
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]