بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (25), سال (2005-6) , صفحات (107-139)

عنوان : ( کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران )

نویسندگان: وحید سینائی , غلامرضا ابراهیم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیرات فرهنگی جهانی شدن بر ایران و فرهنگ سیاسی نخبگان آن بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, کثرت گرایی فرهنگی, فرهنگ سیاسی, نخبگان حکومتی, حقوق شهروندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012051,
author = {سینائی, وحید and غلامرضا ابراهیم آبادی},
title = {کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران},
journal = {بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی},
year = {2005},
volume = {1},
number = {25},
month = {June},
issn = {2008-8973},
pages = {107--139},
numpages = {32},
keywords = {جهانی شدن،کثرت گرایی فرهنگی،فرهنگ سیاسی،نخبگان حکومتی،حقوق شهروندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران
%A سینائی, وحید
%A غلامرضا ابراهیم آبادی
%J بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی
%@ 2008-8973
%D 2005

[Download]