علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, دوره (1), شماره (55), سال (2009-4) , صفحات (135-146)

عنوان : ( در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله براساس دواصلِ:اعتبارنسخ قدیم تر در ضبط کلمات و ارتباط عناصر معنا و خیال در محور افقی بیت،به تصحیح و توضیح بیتی از حافظ پرداخته شده است.لازم به توضیح است که اصل اصالت موسیقی درتصحیح و توضیح این بیت تأثیر ندارد.

کلمات کلیدی

, حافظ, تصحیح, نسخه, ضبط, بپوشانید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012065,
author = {مرتضائی, سیدجواد},
title = {در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ},
journal = {علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز},
year = {2009},
volume = {1},
number = {55},
month = {April},
issn = {1020-8576},
pages = {135--146},
numpages = {11},
keywords = {حافظ-تصحیح-نسخه-ضبط-بپوشانید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ
%A مرتضائی, سیدجواد
%J علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
%@ 1020-8576
%D 2009

[Download]