اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (9), شماره (95), سال (1995-8) , صفحات (134-137)

عنوان : ( توسعه پایدار و گردشگری )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نسبت جهانگردی و توسعه پایدار بررسی شده هست.

کلمات کلیدی

, گردشگری, توسعه, پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012072,
author = {سینائی, وحید},
title = {توسعه پایدار و گردشگری},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {1995},
volume = {9},
number = {95},
month = {August},
issn = {4796-0001},
pages = {134--137},
numpages = {3},
keywords = {گردشگری، توسعه، پایدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه پایدار و گردشگری
%A سینائی, وحید
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 1995

[Download]