نامه فرهنگستان, دوره (8), شماره (32), سال (2007-1) , صفحات (87-106)

عنوان : ( تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو زبان فارسی و صربی از خانواده هند و اروپایی هستند. زبان صرب و کروآتی از گروه زبان های اسلاوی است که در کنار زبان های رومیایی و ژرمنی سه شاخه بزرگ از خانواده زبان های هند و اروپایی به شمار می روند. بررسی های زبانی همانندی های بسیاری را هم در واژگان پایه و هم در ساختارهای آوایی و نحوی این دو زبان نشان می دهد. باورود ترکان عثمانی به بالکان در قرن چهاردهم میلادی، زبان و ادبیات فارسی هم وارد این منطقه شد. زبان فارسی زبان فرهنگ و ادب دربار امپراتوری ترکان عثمانی بود و در دستگاه حکومتی عثمانی حکم رسانه فرهنگی قدرتمندی را داشت. این زبان توانست، در پرتو محتوای فرهنگی و هنری اش، نفوذ فرهنگ شرقی را در متصرفات ترکان عثمانی گسترش دهد و برای نظام سیاسی عثمانیان پشتوانه کارآمدی گردد و در میان روشنفکران و اندیشه مندان قلمرو زیرسلطه ترکان شیفتگان بسیار یابد. از این رو، آموزش زبان فارسی در بالکان رواج یافت و فرهیختگان و روشنفکران بالکانی آشنایی با آن را نوعی فضل شمردند. جاذبه شعر و ادب فارسی و اندیشه های متعالی عرفان و تصوف ایرانی در گسترش زبان فارسی در بالکان نقش عمده داشت.

کلمات کلیدی

, زبان فارسی, زبان صربوکرواسی, تأثیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012077,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2007},
volume = {8},
number = {32},
month = {January},
issn = {1025-0832},
pages = {87--106},
numpages = {19},
keywords = {زبان فارسی، زبان صربوکرواسی، تأثیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2007

[Download]