علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (5), سال (2009-3) , صفحات (148-156)

عنوان : ( تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور )

نویسندگان: محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا یا جارو گیاهی یک ساله، شورزیست و مقاوم به خشکی است که می تواند با آب شور آبیاری شده و منبع ارزشمندی از علوفه در اکوسیستم های تحت تنش شوری و خشکی تولید نماید. به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی بذر دو توده بومی گیاه کوشیا تحقیقی در سال زراعی 1386 در مزرعه تحقیقاتی شوری قطب علمی زراعت (گیاهان ویژه) دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلو کهای کامل تصادفی انجام شد. کرت های 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و کرت های فرعی شامل دو توده بروجرد و سبزوار با ،60 ، اصلی شامل چهار رژیم آبیاری 40 سه تکرار قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن، درصد و عملکرد پروتئین، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه ها بود. نتایج حاصله نشان داد که کم آبیاری به شدت بنیه و خصوصیات کمی و کیفی بذر را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که در تیمار آبیاری 40 درصد، درصد روغن حدود 33 درصد و وزن خشک گیاهچه ها حدود 65 درصد نسبت به تیمار شاهد (آبیاری کامل) کاهش پیدا کرد. توده بومی سبزوار نیز در مقایسه با توده بومی بروجرد از نظر کلیه صفات مورد مطالعه برتری داشت ولی از لحاظ درصد پروتئین، زمان 50 درصد جوانه زنی و طول گیاهچه اختلاف معنی داری بین دو توده مشاهده نشد. ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که بین درصد روغن و پروتئین همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد، و بیشترین همبستگی بین عملکرد بذر و عملکرد روغن مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, کم آبیاری, عملکرد دانه, درصد روغن و پروتئین, بنیه بذر, کوشیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012079,
author = {سلیمانی اینانلو, محمدرضا and کافی, محمد and ضیائی, سیدمسعود and شباهنگ, جواد and داوری, کامران},
title = {تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {15},
number = {5},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {148--156},
numpages = {8},
keywords = {کم آبیاری، عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین، بنیه بذر، کوشیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور
%A سلیمانی اینانلو, محمدرضا
%A کافی, محمد
%A ضیائی, سیدمسعود
%A شباهنگ, جواد
%A داوری, کامران
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]