مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (84), سال (2008-11) , صفحات (97-126)

عنوان : ( پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله پیش رو کوششی است نوین در راستای تبیین چیستی سیره عقلا و رابطه آن با حکم عقل که در دو محور اصلی به بحث روی آورده است.محور نخست به تبیین خاستگاههای سیره اختصاص یافته و دیدگاههای اصولیان در این باره بررسی شده و نیز ضمن ارائه دیدگاههای حکما و اصولیان در باب ماهیت حکم عقل ، تفاوتهای سیره و عقل از حیث منشأ و خاستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. محور دوم به بحث ملاک سیره عقلا از جهت علم آفرینی یا اطمینان آوری اختصاص یافته و تمایز سیره و عقل از این جهت نیز مورد توجه واقع شده است.

کلمات کلیدی

, سیره عقلا, ارتکاز عقلایی, حکم عقلی , قضایای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012087,
author = {فخلعی, محمدتقی},
title = {پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2008},
volume = {41},
number = {84},
month = {November},
issn = {1010-4992},
pages = {97--126},
numpages = {29},
keywords = {سیره عقلا، ارتکاز عقلایی،حکم عقلی ، قضایای مشهوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل
%A فخلعی, محمدتقی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2008

[Download]