مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (85), سال (2010-12) , صفحات (85-104)

عنوان : ( بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , مجتبی ولی الهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیره عقلا برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاههای سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حلهای شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیره راهی به سوی تعمیم حجیت سیره عقلا به سیره های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیره های نوپیدا و بسط کارایی سیره در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.

کلمات کلیدی

, سیره عقلا, امضا, عدم ردع, سیره نو پیدا, ارتکاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012090,
author = {فخلعی, محمدتقی and ولی الهی, مجتبی},
title = {بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2010},
volume = {41},
number = {85},
month = {December},
issn = {1010-4992},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {سیره عقلا، امضا، عدم ردع، سیره نو پیدا، ارتکاز عقلایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان
%A فخلعی, محمدتقی
%A ولی الهی, مجتبی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2010

[Download]