اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-10-11

عنوان : ( مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه )

نویسندگان: الهه صدری پور , ناصر مهدوی شهری , مرتضوی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , سراجی , فروغی فرد , مژگان سلطانی , الهام محمدی , وحیده قرانی سیرجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراتولوژی یکی از شاخه های جنین شناسایی است که عبارت است از مطالعه رشد و تکامل غیر طبیعی جنین . در تست تراتولوژی ماده شیمیایی مورد آزمایش را از مراحل ابتدایی جنینی در مجاورت جنین قرار می دهند و سپس تغییرات و ناهنجاری های ایجاد شده را مورد بررسی قرار می دهند. جیوه یکی از فلزات سنگین است که در آلاینده های آب دریا وجود دارد. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات تراتولوژیک فلز جیوه از جنین توتیای دریایی استفاده می شود . توتیای دریایی از گروه خارپوستان است و از آنجائی که مراحل سلولی و جنینی این جانور به عوامل تراتوژن بسیار حساس است از آن به عنوان یک مدل اندیکاتور مناسب استفاده می شود. به این منظور توتیاهای بالغ جمع آوری شده و برای القاء گامت ریزی 1 میلی لیترمحلول کلرید 0 مولار به حفره سلومیک جانور تزریق گردید. سپس با افزودن محلول حاوی اسپرم به محلول حاوی تخمک لقاح صورت / پتاسیم 5 در آب دریای فیلتر Hg(NO3) 32 و 64 میکروگرم در لیتر با حل کردن 2 ،16 ،8 ، گرفت . پنج غلضت از فلز جیوه ، در محدوده 4 شده آماده شد. آزمایش با پنج تکرار، برای هر غلضت انجام شد و از آب دریای فیلتر شده به عنوان کنترل استفاده شد . سپس حدود % 400 جنین به ظروف تست و کنترل افزوده شد. پس از 48 ساعت به منظور پایان تکوین جنینی و حفاظت از نمونه ها از فرمالین 4 به عنوان فیکساتور استفاده گردید. از نمونه های تست و کنترل، لام های دائمی تهیه شد و مورد ارزیابی های کیفی و کمی قرار گرفت. مطالعه اثر سمیت این فلز بر روی سلول های جنینی توتیای دریایی نشان داد که فلز جیوه در غلظت های بالا سیر تکوین جنینی را در مراحل سلولی اولیه متوقف کرده و در غلظت های پایین تر باعث ناهنجاری هایی در لارو های ایجاد شده می شود.

کلمات کلیدی

, توکسیسیته سلولی, جیوه, تراتولوژی, فلزات , Echinometra mathaei , کلمات کلیدی : توتیای دریایی سنگین, سیر تکوین جنینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012102,
author = {صدری پور, الهه and مهدوی شهری, ناصر and مرتضوی and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and سراجی and فروغی فرد and سلطانی, مژگان and محمدی, الهام and قرانی سیرجانی, وحیده},
title = {مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه},
booktitle = {اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توکسیسیته سلولی، جیوه، تراتولوژی، فلزات ، Echinometra mathaei ، کلمات کلیدی : توتیای دریایی سنگین، سیر تکوین جنینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه
%A صدری پور, الهه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مرتضوی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A سراجی
%A فروغی فرد
%A سلطانی, مژگان
%A محمدی, الهام
%A قرانی سیرجانی, وحیده
%J اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]