خراسان پژوهی, دوره (1), شماره (2), سال (1999-3) , صفحات (15-32)

عنوان : ( خراسان در خیال سعدی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عمدة سفرهایی که در بوستان و گلستان سعدی آمده به نظر می رسد که خیالی باشد. اگر در مورد سفرهای او به غرب دنیای اسلام تاحدی به یقین رسیده باشیم سفر او به شرق آن روز یعنی خراسان و هند بکلی خیالی و برساختة ذهن آفرینشگر شیخ شیراز است یاد کرد سعدی از نامهای جغرافیایی یا آثار مربوط به بزرگان فرهنگ و.ادب ایران که بعضا در کلیات اغو دیده می شو.دبه هیچ وجه تصویری عینی از جغرافیای خراسان برای خواننده سخن شناس ترسیم نمی کند اما اندیشة ادبی خراسان به ویژه اثر شگرفی که استاد توس در شعر وی باقی گذاشته بیش و کم آشکار است.

کلمات کلیدی

, خراسان, سعدی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012132,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {خراسان در خیال سعدی},
journal = {خراسان پژوهی},
year = {1999},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {9786-6895},
pages = {15--32},
numpages = {17},
keywords = {خراسان، سعدی، سفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خراسان در خیال سعدی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J خراسان پژوهی
%@ 9786-6895
%D 1999

[Download]