نامه مفید, دوره (10), شماره (42), سال (2004-6) , صفحات (33-64)

عنوان : ( آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران )

نویسندگان: یداله دادگر , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره 42 ساله(1338-1379 ) مورد بررسی قرار گرفته و برای تفکیک اثرات سطح از اثرات رشد از دو مدل اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است. در اینگونه مطالعات تجربی، انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، بویژه متغیر جهانی شدن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در ابتدا با جستجو در میان دهها شاخص موجود، نسبت تجارت به تولید، که معمولترین و معروفترین شاخص باز بودن تجاری در ادبیات تجربی است، به عنوان مناسبترین شاخص برای این بررسی انتخاب شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری پایانی تدوین گردیده است. یافته‌های این پژوهش از اثرات مثبت جهانی شدن تجارت بر سطح تولید سرانه و نیز نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن تجارت – رشد اقتصادی – ایران – آزمون تجربی, علیت گرنجری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012166,
author = {یداله دادگر and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران},
journal = {نامه مفید},
year = {2004},
volume = {10},
number = {42},
month = {June},
issn = {1027-9938},
pages = {33--64},
numpages = {31},
keywords = {جهانی شدن تجارت – رشد اقتصادی – ایران – آزمون تجربی- علیت گرنجری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران
%A یداله دادگر
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J نامه مفید
%@ 1027-9938
%D 2004

[Download]