مرتع, دوره (3), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (17-28)

عنوان : ( نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران) )

نویسندگان: موسی اکبرلو , عادل سپهری , حمید اجتهادی , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران)

کلمات کلیدی

, چمنزارهای کوهستانی, بهره برداری, تولید علوفه, درو, رطوبت خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012176,
author = {موسی اکبرلو and عادل سپهری and اجتهادی, حمید and منصور مصداقی},
title = {نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران)},
journal = {مرتع},
year = {2009},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-0891},
pages = {17--28},
numpages = {11},
keywords = {چمنزارهای کوهستانی، بهره برداری، تولید علوفه، درو، رطوبت خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران)
%A موسی اکبرلو
%A عادل سپهری
%A اجتهادی, حمید
%A منصور مصداقی
%J مرتع
%@ 2008-0891
%D 2009

[Download]