فرایند نو, دوره (1388), شماره (21), سال (2009-9) , صفحات (38-44)

عنوان : ( بررسی و شبیه سازی فرایندهای مناسب جهت بازیابی گاز مایع از گاز خروجی واحد ایزومریزاسیون )

نویسندگان: پونه ایزدپناه , فرناز فرشاد , سیدمحمود موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان گاز خروجی از واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه تهران حاوی مقادیر قابل توجهی پروپان، بوتان و هیدروژن می باشد. با توجه به دبی نسبتا زیاد این جریان، طراحی یک فرایند تکمیلی جهت بازیابی این ترکیبات و جلوگیری از هدررفت آنها قابل بررسی است. در این مقاله روش جذب سطحی تحت تاثیر فشار و فرایند تلفیقی، مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انجام شبیه سازی و برآورد اقتصادی اولیه مناسب ترین طرح انتخاب و پیشنهاد گردیده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، روش تلفیقی برای رسیدن به خلوص بالاتر و کاهش میزان هدر رفت پروپان مناسب است اما با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و همچنین میزان بازیابی، فرایند PSA بهترین روش برای انجام جداسازی خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ایزومریزاسیون, پروپان, بوتان, هیدروژن, فرایند غشایی, فرایند PSA, فرایند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012188,
author = {ایزدپناه, پونه and فرشاد, فرناز and موسوی, سیدمحمود},
title = {بررسی و شبیه سازی فرایندهای مناسب جهت بازیابی گاز مایع از گاز خروجی واحد ایزومریزاسیون},
journal = {فرایند نو},
year = {2009},
volume = {1388},
number = {21},
month = {September},
issn = {1735-6466},
pages = {38--44},
numpages = {6},
keywords = {ایزومریزاسیون، پروپان، بوتان، هیدروژن، فرایند غشایی، فرایند PSA، فرایند تلفیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و شبیه سازی فرایندهای مناسب جهت بازیابی گاز مایع از گاز خروجی واحد ایزومریزاسیون
%A ایزدپناه, پونه
%A فرشاد, فرناز
%A موسوی, سیدمحمود
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2009

[Download]