علوم پایه پزشکی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2000-4) , صفحات (13-18)

عنوان : ( تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار )

نویسندگان: ناهید بیژه , فرزاد ناظم , جلیل توکلی افشاری , امیره نجات شکوهی , محمود محمودی , مریم راستین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک بر زیر گروههای لنفوسیتی T و انترلوکین 6 در زنان ورزشکار می باشد.

کلمات کلیدی

, ورزش اکسنتریک- شاخصهای سیستم ایمنی - انترلوکین6- لنفوسیت T , CPK, LDH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012195,
author = {بیژه, ناهید and فرزاد ناظم and جلیل توکلی افشاری and امیره نجات شکوهی and محمود محمودی and مریم راستین},
title = {تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2000},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3874},
pages = {13--18},
numpages = {5},
keywords = {ورزش اکسنتریک- شاخصهای سیستم ایمنی - انترلوکین6- لنفوسیت T ; CPK;LDH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار
%A بیژه, ناهید
%A فرزاد ناظم
%A جلیل توکلی افشاری
%A امیره نجات شکوهی
%A محمود محمودی
%A مریم راستین
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2000

[Download]