جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (3), شماره (11), سال (2009-3) , صفحات (65-82)

عنوان : ( مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد )

نویسندگان: حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت اجتماعی با وجود جذابیت در بخش اعظم توسعه روستایی به دلیل نبود روشهای عملی موثر هنوز در سطح ایدئولوژیکی،ایدئالیستی و شعاری تبلیغاتی مانده است.

کلمات کلیدی

, مشارکت, سکونتگاههای خدماتی برتر, سطح پذیرش اجتماعی, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012202,
author = {شایان, حمید},
title = {مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2009},
volume = {3},
number = {11},
month = {March},
issn = {2383-2487},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {مشارکت،سکونتگاههای خدماتی برتر،سطح پذیرش اجتماعی،شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد
%A شایان, حمید
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2009

[Download]