دانش و توسعه, دوره (16), شماره (27), سال (2009-9) , صفحات (79-97)

عنوان : ( بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا گلریز ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی در‌ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش‌های نفت و خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده‌ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد‌این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور دارد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یکی از عواملی است که می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و سایر نهاده‌های تولید باعث افزایش بهره‌وری تولید دربخش کشاورزی گردد.‌این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر روی رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی‌ایران طی دوره 82-1350 می‌پردازد. بدین منظور از هزینه‌های عمرانی دولت در بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از سرمایه‌گذاریهای انجام شده در زیرساخت‌های‌این بخش استفاده می کند. روش بکار گرفته شده در‌این تحقیق شیوه دوگان و برآورد تابع هزینه ترانسلوگ می‌باشد. برای برآورد‌این الگو از دو روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداکثر آنتروپی استفاده شده است. محاسبه کشش هزینه نسبت به زیرساخت‌ها نشان‌دهنده تاثیر منفی و معنی‌دار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برروی هزینه تولید در بخش کشاورزی می‌باشد. علاوه بر‌این، نتایج تجزیه رشد بهره‌وری تولید به اثرات مقیاس‌، فناوری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نیروی انسانی‌، نشان می‌دهد که بعد از تغییرات فنی‌، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مهمترین عامل موثر بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها‌, رشد بهره‌وری‌, حداکثر آنتروپی‌, سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012215,
author = {کهنسال, محمدرضا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and زهرا گلریز ضیائی},
title = {بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {27},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {79--97},
numpages = {18},
keywords = {سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها‌، رشد بهره‌وری‌، حداکثر آنتروپی‌، سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران
%A کهنسال, محمدرضا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A زهرا گلریز ضیائی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]