تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (168-185)

عنوان : ( بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی مرادی , سید مهدی پورحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد . افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد. هدف این تحقیق ، بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی است . جامعه آماری شامل شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی سالهای 1377 الی 1385 است .نتایج حاصل از آزمون های آماری انجام شده بر روی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که پنج متغیر مستقل انتخاب شده در این پژوهش شامل اندازه ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، سود دهی ، نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورتهای مالی وعمر شرکت ، ارتباط معنی دار آماری با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, : به موقع بودن , اندازه شرکت , عمر شرکت , مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012217,
author = {مرادی, مهدی and سید مهدی پورحسینی},
title = {بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {تحقیقات حسابداری و حسابرسی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-8428},
pages = {168--185},
numpages = {17},
keywords = {: به موقع بودن ، اندازه شرکت ،عمر شرکت ، مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A مرادی, مهدی
%A سید مهدی پورحسینی
%J تحقیقات حسابداری و حسابرسی
%@ 2251-8428
%D 2009

[Download]