اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (231-245)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان )

نویسندگان: محمد قربانی , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , الهام شکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر نهاده‌ها و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان ارزیابی شده است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، از 573 کشاورز گندم‌کار بیمه شده و بیمه نشده در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال 1383 جمع‌آوری شد. نتایج بررسی نشان داد که برای توزیع درآمدی کشاورزان گندم‌کار به سمت نابرابری است به‌طوری که در بین عوامل موثر در تولید، سطح زیر کشت بیش‌ترین سهم و بیمه کم‌ترین سهم را در ایجاد نابرابری دارد. به سخن دیگر بیمه می‌تواند منجر به به‌بود توزیع درآمدی شود. سهم نوع اقلیم در نابرابری درآمدی بیش‌تر از سهم بیمه است و سهم اقلیم در نابرابری درآمدی کشاورزان بیمه نشده بیش‌تر از کشاورزان بیمه شده است. هم‌چنین نابرابری درآمدی در استان خراسان شمالی با اقلیم سرد بیش‌تر از دو استان دیگر است و سهم بیمه در نابرابری درآمدی در استان خراسان رضوی (اقلیم معتدل) بیش‌تر از دو استان دیگر است. در پایان با توجه به یافته‏های مطالعه، پیش‌نهادهایی ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد, الگوی شروکس, بیمه, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012225,
author = {قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and دانش, شهناز and شکری, الهام},
title = {ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5524},
pages = {231--245},
numpages = {14},
keywords = {توزیع درآمد، الگوی شروکس، بیمه، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A دانش, شهناز
%A شکری, الهام
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2009

[Download]