زمین-دانشگاه آزاد تهران شمال, دوره (4), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (97-106)

عنوان : ( تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز )

نویسندگان: آزاده قنادان , محمود الماسیان , فرزین قائمی , نصیر نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز

کلمات کلیدی

تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012229,
author = {آزاده قنادان and محمود الماسیان and قائمی, فرزین and نصیر نادری},
title = {تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز},
journal = {زمین-دانشگاه آزاد تهران شمال},
year = {2009},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1499},
pages = {97--106},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز
%A آزاده قنادان
%A محمود الماسیان
%A قائمی, فرزین
%A نصیر نادری
%J زمین-دانشگاه آزاد تهران شمال
%@ 2008-1499
%D 2009

[Download]