روش, دوره (1), شماره (19), سال (2009-10) , صفحات (32-34)

عنوان : ( بهره وری سبز و اندازه گیری آن )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پس از معرفی و تشریح بهره وری سبز فرآیند اندازه گیری آن مورد بحث قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, بهره وری , اندازه گیری , بهره وری سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012230,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {بهره وری سبز و اندازه گیری آن},
journal = {روش},
year = {2009},
volume = {1},
number = {19},
month = {October},
issn = {1021-7630},
pages = {32--34},
numpages = {2},
keywords = {بهره وری ; اندازه گیری ; بهره وری سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهره وری سبز و اندازه گیری آن
%A کاظمی, مصطفی
%J روش
%@ 1021-7630
%D 2009

[Download]