هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) )

نویسندگان: حمید ذبیحی فرزقی , حمید اختراعی طوسی , مسعود طهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه رفتار مکانیکی تیرهای ترک دار اهمیت و کاربرد روز افزون دارد. بررسی ارتعاشات یا کمانش تیرها از زمره این موارد است. در چنین مواردی غالباً ترک توسط فنر معادل جایگزین می شود. از سوی دیگر امروزه کاربرد مواد هدفمند به دلیل مزایای رفتاری رو به گسترش است. در این مقاله برای تیری متشکل از ماده هدفمند با توزیع خواص توانی در راستای ضخامت, فنریت یا نرمی موضعی معادل برای ترک محاسبه می شود. بدین منظور دو شیوه حل مبتنی بر تحلیل تنش توسط نرم افزار اجزاء محدود ارائه شده است. از این میان یک روش متکی به محاسبه ضرایب شدت تنش و روش دیگر مبتنی بر اندازه گیری جابجایی ناشی از بار آزمون میباشد. بر پایه نتایج تحلیل ضمن ارائه جدول تغییرات نرمی معادل بر حسب عمق ترک بر مبنای هر دو شیوه حل در یک تیر هدفمند و افزایش نرمی معادل ترک با افزایش عمق ترک، همسوئی دو روش محاسباتی تائید شده است.

کلمات کلیدی

, ترک باز لبهای, نرمی معادل, ماده هدفمند, ضریب شدت تنش, تحلیل عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012248,
author = {ذبیحی فرزقی, حمید and اختراعی طوسی, حمید and طهانی, مسعود},
title = {تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM)},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترک باز لبهای، نرمی معادل، ماده هدفمند، ضریب شدت تنش، تحلیل عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM)
%A ذبیحی فرزقی, حمید
%A اختراعی طوسی, حمید
%A طهانی, مسعود
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]