هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی )

نویسندگان: مسعود طهانی , امیر طلوع دنیاماتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دو روش تحلیلی با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول به منظور تحلیل خیز و همچنین تنش های برون صفحه ای در تیر چند لایه کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک که تحت بارگذاری الکتریکی می باشد، ارائه گردیده است. در بارگذاری الکتریکی با توجه به ضخامت کم لایه ها فرض شده است که پتانسیل الکتریکی به صورت خطی در راستای ضخامت لایه پیزوالکتریک تغییر می کند. به منظور درنظر گرفتن تأثیرات غیرخطی هندسی از روابط کرنش- تغییر مکان غیر خطی نوع فون کارمن استفاده شده است. معادلات تعادل با استفاده از اصل حداقل انرژی پتانسیل به دست آمده اند. در نهایت، دستگاه معادلات دیفرانسیل با ضرایب ثابت ایجاد می شود که این دستگاه مععادلات به صورت تحلیلی دقیق و همچنین با استفاده از تکنیک اغتشاشات حل شده است. در روش های ارائه شده از فرض ساده کننده تنش صفحه ای صرفنظر گردیده است. نتایج عددی به دست آمده از دو روش، در مورد شرایط مرزی و لایه گذاری های مختلف بررسی شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر تطابق خوبی در دو روش ارائه شده می باشد.

کلمات کلیدی

, تیر کامپوزیتی, لایه های پیزوالکتریک, تنش های برون صفحه ای, حل تحلیلی, تکنیک اغتشاشات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012249,
author = {طهانی, مسعود and امیر طلوع دنیاماتی},
title = {تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیر کامپوزیتی، لایه های پیزوالکتریک، تنش های برون صفحه ای، حل تحلیلی، تکنیک اغتشاشات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی
%A طهانی, مسعود
%A امیر طلوع دنیاماتی
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]