مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-11) , صفحات (201-226)

عنوان : ( پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی )

نویسندگان: مهری پریرخ , شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر گزارشی از یک طرح پزوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد می‏باشد. هدف پژوهش، شناسایی عامل‏ها و عنصرهای مطرح و نیز مدل مناسب در تدوین برنامه راهبردی است. بر اساس فرایند برنامه‏ریزی راهبردی، به مطالعه محیط بیرونی به روش کتابخانه ای و مطالعه درونی به روش پیمایشی پرداخته شد. به این منظور وضعیت گروه و امکاناتی که در اختیار دارد از دیدگاه سه گروه دانشجویان شاغل به تحصیل، دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا و نیز اعضاء هیأت علمی گروه و مسؤولان دانشکده از طریق پرسشنامه، مصاحبه و سیاهه وارسی مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده از هر دو مطالعه، بر اساس تحلیل SWOT مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت و توانمندی‏ها، ضعف‏ها، تهدیدها و فرصت‏ها شناسایی شد. تحلیل این عنصرها امکان طراحی هدف‌های راهبردی و برنامه پیشنهادی را به وجود آورد.

کلمات کلیدی

, برنامه راهبردی, مدل‏های برنامه راهبردی, گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012258,
author = {پریرخ, مهری and ارسطوپور, شعله},
title = {پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {10},
number = {2},
month = {November},
issn = {1608-2842},
pages = {201--226},
numpages = {25},
keywords = {برنامه راهبردی، مدل‏های برنامه راهبردی، گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی
%A پریرخ, مهری
%A ارسطوپور, شعله
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]