دانش و توسعه, دوره (16), شماره (27), سال (2009-9) , صفحات (120-144)

عنوان : ( بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان )

نویسندگان: محمد مهرآیین , مهدی نجفی سیاهرودی , سیدمسلم علوی دارابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ارتقای جایگاه هیات مدیره در سالهای اخیر و نقش محوری آنها در تصمیمات استراتژیک سازمان، توجه به چگونگی افزایش سطح عملکرد آنها اهمیت بسزایی یافته است. از سویی دیگر افزایش پیچیدگیهای شناختی_تحلیلی محیط پیرامون سازمانها، نقش اطلاعات را در تصمیم گیری مدیران بیش از پیش برجسته نموده است. به همین سبب به نظر می رسد استفاده از اطلاعات نقش موثری را در بهبود کارکرد هیات مدیره های نوین در اقتصاد دانش محور امروزی ایفا نماید. روشن است که عوامل متعددی استفاده هیات مدیره ها را از اطلاعات تحت تاثیر قرارمی دهد. از این رو، در این مطالعه، تاثیر عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات و نقش آنان در بهبود عملکرد هیات مدیره ها بررسی می گردد. جهت آزمون فرضیات، هیات مدیره برخی از شرکتهای تولیدی و خدماتی شهرستان مشهد مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفته و داده های کمی احصایی با استفاده از روش رگرسیونی و خوبی_برازندگی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که سه متغیر فرهنگ، پویایی محیطی و استراتژی بر استفاده هیات مدیره ها از اطلاعات موثر بوده و استفاده از اطلاعات، بهبود عملکرد آنها را به همراه خواهد داشت. همچنین مدیر ارشد اطلاعاتی نیز نقش تعدیل گری را در تاثیر استفاده از فناوری های اطلاعات بر عملکرد ایفا می نماید.

کلمات کلیدی

, هیات مدیره, اطلاعات, فنآوری های اطلاعاتی, اقتصاد دانش محور, استراتژی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012264,
author = {مهرآیین, محمد and نجفی سیاهرودی, مهدی and علوی دارابی, سیدمسلم},
title = {بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {27},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {120--144},
numpages = {24},
keywords = {هیات مدیره، اطلاعات، فنآوری های اطلاعاتی، اقتصاد دانش محور، استراتژی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان
%A مهرآیین, محمد
%A نجفی سیاهرودی, مهدی
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]