اقتصاد آسیا, دوره (490), شماره (127), سال (2009-3) , صفحات (246-330)

عنوان : ( معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , ازاده ملکزاده شفا رودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه

کلمات کلیدی

معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012279,
author = {کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفا رودی, ازاده},
title = {معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه},
journal = {اقتصاد آسیا},
year = {2009},
volume = {490},
number = {127},
month = {March},
issn = {****-0100},
pages = {246--330},
numpages = {84},
keywords = {معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفا رودی, ازاده
%J اقتصاد آسیا
%@ ****-0100
%D 2009

[Download]