همایش بین المللی قفقازدربسترتاریخ , 2009-10-19

عنوان : ( اران،پایتخت زمستانی ایلخانان )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قفقازیکی ازمهم ترین وپرحادثه ترین بخش های قلمروایلخانی به شمارمی آمد.ادعاهای خاندان جوچی برسرمالکیت این منطقه وآذربایجان به استنادوصیت چنگیزخان عملاآنجارابه صحنه منازعه میان دوطرف تبدیل کرده بود.ازسویی نیزجاذبه های طبیعی ومادی مناطقی ماننداران برای مغولان قابل توجه بود.بدین ترتیب هم به دلایل سیاسی وهم به جهت شرایط مساعد فصلی، ایلخانان ایران آنجارابه عنوان زمستانگاه خودانتخاب می کردندودربارآنان دههاباروهربارچندماه درآنجامستقرمی گردید.دراین وضعیت عملا اران به مرکزحکومت تبدیل می شد.تصمیمات سیاسی مهمی درآنجاگرفته می شد،سفرادرآنجابه حضورایلخان می رسیدند،مراسم تاجگذاری برقرارمی گردیدوحتی جلسات درس ومباحثه دراردوی ایلخانی برگزارمی می شد.مقاله حاضربه بررسی اخبارتاریخی مربوط به این موضوع وتبیین اهمیت منطقه قفقازبه طوراعم ومنطقه اران به طوراخص دراین برهه ازتاریخ ایران می پردازد.

کلمات کلیدی

, اران, ایلخانان, پایتخت, قشلاق, اهمیت منطقه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012288,
author = {عباسی, جواد},
title = {اران،پایتخت زمستانی ایلخانان},
booktitle = {همایش بین المللی قفقازدربسترتاریخ},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اران،ایلخانان،پایتخت،قشلاق،اهمیت منطقه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اران،پایتخت زمستانی ایلخانان
%A عباسی, جواد
%J همایش بین المللی قفقازدربسترتاریخ
%D 2009

[Download]