علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (36-56)

عنوان : ( تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی )

نویسندگان: متین جامی معینی , علی محمد مدرس ثانوی , پیمان کشاورز , علی سروش زاده , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی تأثیر مقدار مصرف و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و سایر خصوصیات کمی ارقام سیب زمینی، آزمایشی طی سال های زراعی 86-1384 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجراء شد. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از مقادیر مختلف نیتروژن شامل صفر (شاهد)، 90، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، سطوح مختلف تقسیط نیتروژن شامل تقسیط به نسبت مساوی در دو مرحله سبز شدن و خاک دهی پای بوته ها و تقسیط به نسبت مساوی در سه مرحله کاشت، سبز شدن و خاک دهی پای بوته ها و ارقام سیب زمینی شامل فونتانه، کوراس، آگریا، میریام، کاسموس و پیکاسو که به صورت آزمایش کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. با افزایش مصرف نیتروژن، وزن خشک اندام های هوایی، میانگین طول ساقه، تعداد غده در بوته، عملکرد کل غده، عملکرد غده های بازار پسند (>85g)، عملکرد غده های بد شکل با رشد ثانویه و عملکرد غده های درشت (>400g) افزایش یافت. بین سطوح نیتروژن 180 و 270 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری در رابطه با صفات مذکور مشاهده نشد. نحوه تقسیط نیتروژن، سطوح مختلف عملکرد غده را تحت تأثیر قرار داد. بیشترین عملکرد کل و بازارپسند و کمترین عملکرد غده های بدشکل و درشت در تقسیط دو مرحله ای نیتروژن تولید گردید. ارقام سیب زمینی در رابطه با کلیه صفات مورد بررسی تفاوت های معنی داری داشتند. رقم کاسموس بیشترین عملکرد غده را در تمام سطوح به خود اختصاص داد. رقم میریام کمترین عملکرد کل و بازارپسند را تولید نمود. ارقام کاسموس و پیکاسو به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد غده های بدشکل را دارا بودند. کمترین عملکرد غده های درشت به رقم کوراس اختصاص یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بصورت تقسیط به نسبت مساوی در دو مرحله سبز شدن و خاک دهی پای بوته ها بیشترین عملکرد کل و بازارپسند را در ارقام مختلف سیب زمینی تولید می نماید. واژه های کلیدی: سیب زمینی، نیتروژن، تقسیط، عملکرد غده، عملکرد بازارپسند، رشد ثانویه غده

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, نیتروژن, تقسیط, عملکرد غده, عملکرد بازار پسند و رشد ثانویه غده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012302,
author = {متین جامی معینی and علی محمد مدرس ثانوی and پیمان کشاورز and علی سروش زاده and گنجعلی, علی},
title = {تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {36--56},
numpages = {20},
keywords = {سیب زمینی، نیتروژن، تقسیط، عملکرد غده،عملکرد بازار پسند و رشد ثانویه غده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی
%A متین جامی معینی
%A علی محمد مدرس ثانوی
%A پیمان کشاورز
%A علی سروش زاده
%A گنجعلی, علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]