علوم دانشگاه تهران, دوره (29), شماره (1), سال (2003-7) , صفحات (23-52)

عنوان : ( ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان )

نویسندگان: سهراب شهریاری , سیدرضا موسوی حرمی , بهنام رحیمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

البرز در فاصله میان جلگه گرگان و دشت دامغان ساختاری مشابه نوارهای چین خورده - گسلیده نازک ورقه را دارا است گسلش راندگی و تشکیل ورقه های روزانده از بارز ترین شکل تغییرات ساختاری در این بخش می باشد. راندگی ها با هندسه روبلکس های فورلندی و هینتر لندی، ورقه های رورانده را از سمت شمال (هینترلند) به سمت جنوب (فورلند) بر روی یکدیگر رانده اند. راندگی ها در این بخش از البرز به دو دسته : 1- راندگی های سیمرین که نتیجه کوتاه شدگی در اثناء کوهزایی تصادمی سیمرین بوده و زونهای برشی شکل پذیر را به نمایش می گذارند2- راندگی های آلپی که نتیجه تاثیر کوهزایی آلپ بر این بخش بوده و زونهای برشی شکل پذیر شکننده - شکنده را به نمایش می گذارند. قابل تقسیم هستند . مطالعه ساختمانهای فرعی در ورقه های رورانده بیانگر آن است که هر یک از ورقه های روزانده در این نوار چین خورده گسلیده در سه مرحله 1) کوتاه شدگی به موازات طبقه بندی 2) چین خوردگی و 3) تشکیل گسل راندگی ، تشکیل شده اند و موقعیت ساختمان ها در این مقطع از البرز بیانگر آن است که راستای بیشترین کوتاه شدگی در این بخش از تریاس تا عهد حاضر ‏‎NNW-SSE‎‏ بوده است تقارب میان خرد ورق ایران و ورق توران در طی کوهزایی تصادمی سیمرین و آلپ تنش لازم برای این کوتاه شدگی را فراهم کرده است

کلمات کلیدی

تکامل ساختاری البرز دامغان ورقه های رورانده چین خوردگی مرتبط با گسلش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012326,
author = {سهراب شهریاری and موسوی حرمی, سیدرضا and رحیمی, بهنام},
title = {ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2003},
volume = {29},
number = {1},
month = {July},
issn = {1016-1058},
pages = {23--52},
numpages = {29},
keywords = {تکامل ساختاری البرز دامغان ورقه های رورانده چین خوردگی مرتبط با گسلش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان
%A سهراب شهریاری
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A رحیمی, بهنام
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2003

[Download]