ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , نرجس قهرمانی , افسانه مرآتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی لایه های خاک، آزمایشات دانه بندی، هیدرومتری و حدود آتربرگ بر روی نمونه های دست خورده در محل پروژه بین المللی مالی- اقتصادی مشهد انجام گرفته است. بر اساس نتایج ، GP-GC ، SC-SM این آزمایشات خاک محل براساس طبقه بندی یونیفاید از خاک های دانه درشت شامل تشکیل شده است. CL-ML و CL و خاک ریز دانه با نام GM-GC و SM-SW در سایت مورد مطالعه، دو گمانه هر یک به عمق 40 متر و یک گمانه به عمق 70 متر (جمع ا 150 متر ) در مرحله اول و سه گمانه 40 متری(جمعا 120 متر) در مرحله دوم حفر گردیده است . لازم به ذکر است که در مطالعات ژئوتکنیک قبلی 3 گمانه به عمق کلی 100 متر حفر شده و مطالعات اخیر به منظور تکمیل م طالعات قبلی می باشد.(جمعا 10 گمانه شناسایی به عمق جمعا 376.5 متر در این سایت حفر گردیده است ). علاوه برآن 800 گمانه با اعماق متفاوت( از 6 متر تا 28 متر) در 6 ردیف، به منظور اجرای دیوار حائل در دیواره های (F حفر شد. همچنین تعداد 32 گمانه (تا این مرحله از پروژه - تا امروز) در بلوک پشتی (بلوک B,G,D بلوک های در 3 ردیف حفر شده است و حفاری ها هنوز ادامه دارد. با توجه به نتایج آزمایشات در این محدوده و ریزشی بودن خاک، برای حفظ پایداری دیواره ها و تحکیم مناسب (با توجه به عمق بالای گودبرداری) اجرای دیوار حائل با در بقیه ردیف های گودبرداری پیشنهاد و هم اکنون درحال Anchor در ردیف اول گمانه ها و روش Nailing روش تکمیل مراحل نهایی است.

کلمات کلیدی

, Anchor , Soil Nailing , کلمات کلیدی: تحکیم و پایداری خاک, دیوار حائل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012331,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and قهرمانی, نرجس and مرآتی, افسانه},
title = {تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Anchor ،Soil Nailing ، کلمات کلیدی: تحکیم و پایداری خاک، دیوار حائل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A قهرمانی, نرجس
%A مرآتی, افسانه
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]