دانش و توسعه, دوره (16), شماره (26), سال (2009-6) , صفحات (190-213)

عنوان : ( بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست راهبردی تجاری، به بررسی سیاست تجاری در بازار انحصار چند‌جانبه می‌پردازد. بر اساس تئوری‌های ارائه شده در چنین بازاری، مداخله راهبردی دولت به شکل برقراری تعرفه یا پرداخت یارانه، علاوه بر اینکه روی صادرات و سود بنگاه داخلی موثر است بر صادرات و سود بنگاه رقیب خارجی نیز تاثیر خواهد داشت و از این طریق روی سهم بازار بین‌المللی آنها نیز تاثیر می‌‌گذارد. در این مقاله هدف ما بررسی درستی این تئوری در ساختار بازار استاکلبرگ است. برای این منظور تاثیر یارانه صادراتی داخلی را بر صادرات و سود رقیب خارجی (و برعکس) مورد بررسی قرار می‌‌دهیم‌. بر این اساس مدل را در چارچوب مدلهای ارائه شده در زمینه سیاست راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ معرفی کرده و به آزمون مدل پرداختیم. نتایج حاصل از مدل نشان داد: 1- به دلیل اینکه ایران در این رقابت به‌عنوان دولت رهبر در نظر گرفته شده است، یارانه پرداختی دولت رقیب خارجی تاثیری بر صادرات دولت ایران ندارد. با این وجود یارانه مذکور، سود بنگاه ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. 2- یارانه پرداختی دولت ایران به کالای صادراتی خود، بر صادرات و سود بنگاه رقیب خارجی اثر منفی دارد. زیرا رقیب خارجی بدلیل صادرات کمتر، به‌عنوان دولت پیرو در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, سیاست استراتژیک تجاری, ساختار بازار استاکلبرگ, یارانه صادراتی, سهم بازار بین المللی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012333,
author = {کاظمی, مهین دخت},
title = {بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {26},
month = {June},
issn = {2008-1456},
pages = {190--213},
numpages = {23},
keywords = {سیاست استراتژیک تجاری، ساختار بازار استاکلبرگ، یارانه صادراتی، سهم بازار بین المللی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ
%A کاظمی, مهین دخت
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]