آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (115-126)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار )

نویسندگان: بنیامین نقوی , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , فاطمه کورش وحید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله روشه ای مرسوم در آبگیری از رودخانه در مناطق کوهستانی، سیستم آبگیری از کف با استفاده از کف های مشبک است . بروز مشکلات ناشی از آسیب دیدگی و زنگ زدگی میله های شبکه در کف رودخانه، ایده جایگزینی یک محیط متخلخل تراوا با این سیستم را مطرح م ی کند . در این سیستم نیز مهمتر ین مسئله ، گرفتگی فضای متخلخل و کاهش آبگیری از آن است . در تحقیق حاضر تاثیر توام عواملی همچون دانه بندی، رسوبات، شیب طولی محیط متخلخل و تغییرات دبی بررسی شد . نتایج آزمایشگاهی نشان داد با انتخاب دانه بندی و شیب مناسب (بر اساس نوع رسوبات موجود در رودخانه )، ب ا وجود آنکه بخشی از فضای متخلخل توسط رسوبات معلق گرفته می شود، درصد کاهش دبی در گرفتگی حدی این محیط با حالت جریان بدون رسوب (آب زلال ) حاکی از گذردهی قابل قبول این سیستم در بلند مدت و عدم نیاز به نیروی انسانی جهت نگهداری آن است . به منظور تشخیص پارامترهای مو ثر بر مقاومت نفوذی ناشی از رسوبگذاری در آبگیر کفی با محیط متخلخل، با کمک قانون نفوذ سطحی دارسی معادله ای تجربی - تئوری معرفی شد که نشان میدهد مقاومت نفوذی در این محیط تابعی از نسبت اندازه رسوبات و محیط متخلخل، عدد رینولدز و گرادیان هیدرولیکی است . نتایج نشان می دهند که معادله پیشنهادی با نتایج آزمایشگاهی هماهنگی مناسبی دارند. واژه های کلیدی: آبگیری از کف، محیط متخلخل، گرفتگی، انتقال رسوب, کاهش دبی

کلمات کلیدی

, آبگیری از کف, محیط متخلخل, گرفتگی, انتقال رسوب, کاهش دبی, مقاومت نفوذی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012335,
author = {نقوی, بنیامین and خداشناس, سعیدرضا and فغفور مغربی, محمود and اسماعیلی, کاظم and کورش وحید, فاطمه},
title = {مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4757},
pages = {115--126},
numpages = {11},
keywords = {آبگیری از کف، محیط متخلخل، گرفتگی، انتقال رسوب; کاهش دبی، مقاومت نفوذی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار
%A نقوی, بنیامین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A فغفور مغربی, محمود
%A اسماعیلی, کاظم
%A کورش وحید, فاطمه
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]