ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد رضا احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دارد. یکی از مهمترین مسائل در طراحی عملیات تزریق در سدها، شناسایی صحیح نفوذپذیری و وضعیت زمین شناسی و هیدرولیکی ساختگاه سد است. آزمایش لوژن روش متداول در بررسی نفوذپذیری توده های سنگی می باشد. پس از انجام گردد؛ اما تاکنون رابطه دقیقی برای این تبدیل به دست k آزمایش لوژن، عدد بدست آمده باید تبدیل به ضریب نفوذپذیری نیامده است. پهنه بندی گردیده است SPI دراین مقاله کیفیت توده سنگ ساختگاه سد گلمندره بر اساس شاخص نفوذپذیری ثانویه یا تا ضمن اجرای طرح تزریق بهینه و موثر برای آب بندی، از صرف هزینه بیشتر جلوگیری شود. به این مفهوم که توده سنگ های موجود پهنه بندی شده و با توجه به کیفیت هر پهنه، طرح آب بندی مناسب اجرا شود. در این راستا وضعیت توده قابل تعیین است؛ به طوری که همراه با درجه درزهداری آنها که از مغزه های حفاری بدست می آید، SPI سنگ به وسیله میتواند مبنای خوبی برای طراحی آن باشد.

کلمات کلیدی

, سد گلمندره, نفوذ پذیری, تزریق, شاخص نفوذپذیری ثانویه, توده سنگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012357,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and احمدی, محمد رضا},
title = {ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد گلمندره، نفوذ پذیری، تزریق، شاخص نفوذپذیری ثانویه، توده سنگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A احمدی, محمد رضا
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]