اولین همایش بیمه، چالشها و فرصتها , 2009-10-28

عنوان : ( مطالعه تطبیقی سیکل عمر محصولات شرکتهای بیمه دولتی ایران جهت تعیین استراتژیهای مناسب بازاریابی )

نویسندگان: آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با هدف بررسی و تعیین وضعیت محصولات بیمه در شرکتهای دولتی از لحاظ سیکل عمر و شرایط و وضعیت محصولات در کل صنعت بیمه طی سالهای 1376- 1385 از لحاظ دوره زندگی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است و در مرحله بعدی استراتژیهای متناسب با هر مرحله همراه با اقدامات بازاریابی مناسب آن پیشنهاد می گردد. روش تحقیق در این مقاله مطالعه تطبیقی که از طریق مطالعات ثانویه و بررسیهای اکتشافی صورت پذیرفته است ، بطور کلی مطالعه اولیه تطبیقی و سپس تحلیلی بوده است.این مقاله شامل سه قسمت اساسی است؛ بخش اول به محصولات بیمه ای و طبقه بندیهای آن و سپس مفهوم سیکل عمر پرداخته شده است و دربخش دوم با بررسی و تعیین روند فروش محصولات بیمه ای شرکتها و تطبیق آنها به تعیین مراحل سیکل عمر محصولات پرداخته شده است و در بخش سوم محقق با تحلیل جداول مطالعات تطبیقی به پیشنهاد استراتژیهای مناسب در مراحل مختلف دوران زندگی محصولات پرداخته است تا شرکتهای بیمه ای بتوانند در مدیریت بازاریابی ، رفتار علمی و هوشمندانه در رابطه با بازار هدف داشته باشند.

کلمات کلیدی

, سیکل عمر, بازارهدف, استراتژیهای بازاریابی, محصولات بیمه ای , مدیریت بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012374,
author = {کفاش پور, آذر},
title = {مطالعه تطبیقی سیکل عمر محصولات شرکتهای بیمه دولتی ایران جهت تعیین استراتژیهای مناسب بازاریابی},
booktitle = {اولین همایش بیمه، چالشها و فرصتها},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیکل عمر، بازارهدف،استراتژیهای بازاریابی،محصولات بیمه ای ، مدیریت بازاریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تطبیقی سیکل عمر محصولات شرکتهای بیمه دولتی ایران جهت تعیین استراتژیهای مناسب بازاریابی
%A کفاش پور, آذر
%J اولین همایش بیمه، چالشها و فرصتها
%D 2009

[Download]