تحقیقات منابع آب ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (40-52)

عنوان : ( مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی،مطالعه موردی :منطقه خراسان )

نویسندگان: غلامعباس فلاح قالهری , محمد موسوی بایگی , مجید حبیبی نوخندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از سیستم استنباط فازی و شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی بارش در بازه زمانی دسامبر تا می در خراسان بزرگ شامل استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی ارائه شده است. این روش شامل سه گام می باشد . در گام اول ارتباط بین تغییرات الگوهای سینوپتیکی شامل فشار سطح دریا اختلاف فشار سطح دریا، دمای سطح دریا، اختلاف دمای سطح دریا و سطح 1000 میلی باری با دمای سطح 850 هکتوپاسکال ارتفاع معادل سطح 500 هکتو پاسکال و رطوبت نسبی سطح 300 میلی باری مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, پیش بینی بارندگی, الگوهای سینوپتیکی, سیستم استنباط فازی-ممدانی, شبکه های عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012376,
author = {غلامعباس فلاح قالهری and موسوی بایگی, محمد and مجید حبیبی نوخندان},
title = {مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی،مطالعه موردی :منطقه خراسان},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2009},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {1735-2347},
pages = {40--52},
numpages = {12},
keywords = {پیش بینی بارندگی، الگوهای سینوپتیکی، سیستم استنباط فازی-ممدانی، شبکه های عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی،مطالعه موردی :منطقه خراسان
%A غلامعباس فلاح قالهری
%A موسوی بایگی, محمد
%A مجید حبیبی نوخندان
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2009

[Download]