رفتار حرکتی, دوره (1), شماره (22), سال (2009-5) , صفحات (37-49)

عنوان : ( سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی )

نویسندگان: جواد فولادیان , مهدی سهرابی , سیدرضا عطارزاده حسینی , علیرضا فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و تعیین رابطه آن با انگیزه مشارکت ورزشی آنان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای و همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران عضو تیم های منتخب استان خراسان رضوی در رده جوانان تشکیل دادند (360نفر). نمونه های این پژوهش 300 ورزشکار دختر (150نفر) و پسر (150نفر) در رشته های ورزشی انفرادی و گروهی بودند که به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سوگیری ورزشی (SOQ) گیل و دیتر (1988) برای ارزیابی سوگیری ورزشی و از پرسش نامه انگیزه مشارکت ورزشی (PMQ) گیل و همکاران (1983) برای ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های ورزشی تیمی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوری که ورزشکاران رشته های انفرای نسبت به ورزشکارن رشته های تیمی رقابت طلب تر بودند(027/0=p) و تمایل به پیروزی در آنها نیز بیشتر است(021/0=p). اما ورزشکاران رشته های تیمی نسبت به ورزشکاران رشته های انفرادی هدف گراتر بودند (034/0=p). از بین سه مؤلفه سوگیری ورزشی در رشته های انفرادی، مؤلفه رقابت طلبی و در رشته های گروهی، مؤلفه هدف گرایی به عنوان مؤلفه های غالب شناسایی شدند. همچنین نتایج همبستگی نشان داد بین مؤلفه های رقابت طلبی، میل به پیروزی و هدف گرایی با عوامل انگیزشی، ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0<p).

کلمات کلیدی

, سوگیری ورزشی, انگیزه مشارکت ورزشی, هدف گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012389,
author = {فولادیان, جواد and سهرابی, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and علیرضا فارسی},
title = {سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {22},
month = {May},
issn = {2538-273X},
pages = {37--49},
numpages = {12},
keywords = {سوگیری ورزشی، انگیزه مشارکت ورزشی، هدف گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی
%A فولادیان, جواد
%A سهرابی, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A علیرضا فارسی
%J رفتار حرکتی
%@ 2538-273X
%D 2009

[Download]