جغرافیا و توسعه, دوره (7), شماره (15), سال (2009-10) , صفحات (113-132)

عنوان : ( پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی )

نویسندگان: غلامعباس فلاح قالهری , محمد موسوی بایگی , مجید حبیبی نوخندان , جواد خوشحال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روشی برای پیش بینی سال های آبی کم بارش و پر بارش در منطقه خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان شمالی ، جنوبی و رضوی ارائه شده است. این روش شامل سه گام می باشد . در گام اول ارتباط بین تغییرات الگوهای سینوپتیکی شامل فشار سطح دریا اختلاف فشار سطح دریا، دمای سطح دریا، اختلاف دمای سطح دریا و سطح 1000 میلی باری با دمای سطح 850 هکتوپاسکال ارتفاع معادل سطح 500 هکتو پاسکال و رطوبت نسبی سطح 300 میلی باری مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, پیش بینی بارش, الگوهای سینوپتیکی, تئوری مجموعه های فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012392,
author = {غلامعباس فلاح قالهری and موسوی بایگی, محمد and مجید حبیبی نوخندان and جواد خوشحال},
title = {پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2009},
volume = {7},
number = {15},
month = {October},
issn = {1735-0735},
pages = {113--132},
numpages = {19},
keywords = {پیش بینی بارش، الگوهای سینوپتیکی، تئوری مجموعه های فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی
%A غلامعباس فلاح قالهری
%A موسوی بایگی, محمد
%A مجید حبیبی نوخندان
%A جواد خوشحال
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2009

[Download]