علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-11) , صفحات (9-17)

عنوان : ( شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی )

نویسندگان: مریم سادا ت نقیب زا ده , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی ویروس A سیب زمینی در سیب زمینی کاریهای استان خراسان شمالی و رضوی با روش ELISA وRT-PCT

کلمات کلیدی

, ویروس A سیب زمینی . شناسایی. دامنه میزبانی. RT, PCR.DAS, DAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012397,
author = {نقیب زا ده, مریم سادا ت and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {November},
issn = {1029-4791},
pages = {9--17},
numpages = {8},
keywords = {ویروس A سیب زمینی . شناسایی. دامنه میزبانی. RT-PCR.DAS- DAS ELISA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی
%A نقیب زا ده, مریم سادا ت
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]