زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (13), شماره (3), سال (2010-8) , صفحات (31-35)

عنوان : ( اثرات همزمان استرس نوری و صوتی بر میزان وزن تولد نوزادان رت )

نویسندگان: زینب اکبرنژاد , دکتر حسن حقیر , علی مقیمی , دکتر آمنه سازگارنیا , فاطمه متجدد , دکتر علیرضا فاضل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: استرس های اولیه ی زندگی (از جمله استرس ها در طی تکامل جنینی) منجر به پیدایش بیماری ها و اختلالات روانی در دوران بعد از تولد می گردند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات هم زمان استرس نوری و صوتی پیش از تولد بر میزان وزن تولد نوزادان موش آزمایشگاهی (رت) است. روش کار: در این مطالعه ی مورد شاهدی، رت های آزمایشگاهیِ ماده باردار، در دو گروه تحت استرس و کنترل قرار داده شدند. موش های باردار گروه تحت استرس از روز 15 بارداری تا زمان زایمان، هر روز سه بار و به مدت 45 دقیقه تحت استرس صوتی و نوری قرار گرفتند. در زاده های کنترل و تحت استرس بعد از تولد، وزن بدن اندازه گیری شد. به منظور بررسی میزان فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA) در مادران، بعد از تولد فرزندان غدد آدرنال خارج گردیده و برای آن ها اندازه گیری نمونه خون جهت بررسی سطح هورمون آدرنوکورتیکوتروپین گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری t انجام شد. یافته ها: : نتایج نشان دادکه اختلاف وزن بدن در زمان تولد بین نوزادان رت های گروه تحت استرس و کنترل دارای تفاوت معنی داری است (05/0p<). بر اساس مطالعه ی حاضر، وزن نوزادان در زمان تولد در گروه تحت استرس در مقایسه با گروه کنترل کم تر بوده و اعمال استرس، منجر به افزایش فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال در مادران تحت استرس می گردد. هم چنین استرس موجب افزایش میزان هورمون آدرنوکورتیکوتروپین و نیز افزایش وزن غده آدرنال در مقایسه با رت های گروه کنترل گردید. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که استرس های صوتی و نوری در دوران بارداری نه تنها با اختلال در سیستم نوروآندوکرین مادر همراه است بلکه کاهش وزن نوزادان را نیز در بدو تولد به دنبال دارد. کلمات کلیدی: استرس پیش از تولد؛ وزن بدن؛ آدرنوکورتیکوتروپین؛ غده آدرنال؛ استرس نوری؛ استرس صوتی

کلمات کلیدی

استرس پیش از تولد؛ وزن بدن؛ آدرنوکورتیکوتروپین؛ غده آدرنال؛ استرس نوری؛ استرس صوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012409,
author = {زینب اکبرنژاد and دکتر حسن حقیر and مقیمی, علی and دکتر آمنه سازگارنیا and فاطمه متجدد and دکتر علیرضا فاضل},
title = {اثرات همزمان استرس نوری و صوتی بر میزان وزن تولد نوزادان رت},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2010},
volume = {13},
number = {3},
month = {August},
issn = {1680-2993},
pages = {31--35},
numpages = {4},
keywords = {استرس پیش از تولد؛ وزن بدن؛ آدرنوکورتیکوتروپین؛ غده آدرنال؛ استرس نوری؛ استرس صوتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات همزمان استرس نوری و صوتی بر میزان وزن تولد نوزادان رت
%A زینب اکبرنژاد
%A دکتر حسن حقیر
%A مقیمی, علی
%A دکتر آمنه سازگارنیا
%A فاطمه متجدد
%A دکتر علیرضا فاضل
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2010

[Download]