اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی , 2006-07-23

عنوان : ( فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , علی جوادمنش , صاحب فروتنی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP

کلمات کلیدی

فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012416,
author = {طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا and جوادمنش, علی and فروتنی فر, صاحب},
title = {فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP},
booktitle = {اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%A جوادمنش, علی
%A فروتنی فر, صاحب
%J اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2006

[Download]