دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (20), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (1-13)

عنوان : ( تولید درجای کامپوزیت نانو ساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی )

نویسندگان: احسان محمدپور , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید درجای کامپوزیت نانو ساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی

کلمات کلیدی

, کامپوزیت , CuAl2O3 , سنتز مکانوشیمیایی , نانوساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012426,
author = {محمدپور, احسان and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {تولید درجای کامپوزیت نانو ساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2009},
volume = {20},
number = {2},
month = {March},
issn = {1028-3080},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {کامپوزیت - CuAl2O3 - سنتز مکانوشیمیایی - نانوساختار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید درجای کامپوزیت نانو ساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی
%A محمدپور, احسان
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2009

[Download]