دانش کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2009-10) , صفحات (125-143)

عنوان : ( پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینو پتیکی سطوح فوقانی جو با استفاده از مدل های آماری )

نویسندگان: غلامعباس فلاح قالهری , محمد موسوی بایگی , مجید حبیبی نوخندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی امکان استفاده از مدل های آماری برای پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی سطوح فوقانی جو، منطقه خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی انتخاب شد. پس از بررسی های لازم و تکمیل خلاهای آماری موجود برای ایستگاه هایی که کمتر از 5 سال خلا آماری داشتند، تعداد 37 ایستگاه سینوپتیک، کلیماتولوژی و باران سنجی تحت پوشش سازمان هواشناسی کشور، انتخاب و آزمون همگنی ران تست بر روی داده های بارش این ایستگاه ها انجام شد. در مرحله بعد، در محیط نرم افزار Arc GIS ، سری زمانی بارش متوسط منطقه ای به روش مدل رقومی ارتفاعی محاسبه شد. با استفاده از روابط همبستگی به دست آمده بین بارش متوسط منطقه ای و پارامتر های حو بالا در بازه های زمانی مختلف، از مدل های آماری برای پیش بینی بارش فصل بعد(دسامبر تا می) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدل های آماری می توانند برای پیش بینی بارش به طور موفقیت آمیزی استفاده شوند. در این میان، ریشه میانگین مربعات خطا برای مدل گام به گام ورود متغیرها 4/50 میلی متر و برای مدل حذف تدریجی متغیرها 3/47 میلی متر به دست آمد.

کلمات کلیدی

, الگوهای سینوپتیکی, مدل رقومی ارتفاعی, مدل گام به گام, مدل حذف تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012435,
author = {فلاح قالهری, غلامعباس and موسوی بایگی, محمد and مجید حبیبی نوخندان},
title = {پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینو پتیکی سطوح فوقانی جو با استفاده از مدل های آماری},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2009},
volume = {19},
number = {1},
month = {October},
issn = {1680-242X},
pages = {125--143},
numpages = {18},
keywords = {الگوهای سینوپتیکی، مدل رقومی ارتفاعی، مدل گام به گام، مدل حذف تدریجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینو پتیکی سطوح فوقانی جو با استفاده از مدل های آماری
%A فلاح قالهری, غلامعباس
%A موسوی بایگی, محمد
%A مجید حبیبی نوخندان
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2009

[Download]