دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی , 2007-12-25

عنوان : ( مقایسه مقاوم سازی قاب خمشی متوسط با دیوار برشی فولادی نازک یا بادبند ضربدری به روش طیف ظرفیت )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محمود میری , حامد همتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی بر ساختمانهای موجود در زلزله های آتی و نیز برای توسعه ساختمانها و یا تغییر کاربری ،بررسی وضعیت کنونی و در صورت نیاز مقاوم سازی آنها الزامی است. دیوار برشی فولادی (SSW) به عنوان عضو باربر جانبی در دهه 1970 مورد توجه قرار گرفت.ساختمانهای نیپون استیل در توکیو و سیلمار در لس آنجلس جز اولین ساختمانهایی هستند که در آنها از دیوار برشی فولادی استفاده شده است. علیرغم بررسی های آزمایشگاهی و تئوری روی دیوار برشی فولادی تنها در آیین نامه کانادا (CAS,1994) به طور صریح یک بخش به این عنصر باربر اختصاص داده شده است.اخیرا از میان روشهای طراحی ساختمانها در برابر زلزله روش \"طراحی بر اساس سطوح عملکرد\" به دلیل در نظر گرفتن رفتار غیر ارتجاعی سازه ها در دستورالعمل های FEMA274,FEMA273,ATC40 مورد توجه قرار گرفته است. دستورالعمل بهسازی ایران نیز از طراحی بر اساس سطوح عملکرد استفاده کرده است. یکی از روشهای پیشنهادی دستورالعمل بهسازی برای مقاوم سازی سازه های ضعیف موجود در برابر زلزله روش طیف ظرفیت و به کار گیری روش استاتیکی غیر خطی(NSP) می باشد. در این مقاله مقاوم سازی سازه های فولادی قاب خمشی ضعیف در برابر بار زلزله به وسیله دیوار برشی فولادی نازک یا بادبندهای ضربدری به روش طیف ظرفیت مقایسه شدند. در پایان مشاهده شد که برای ساختمانهای کوتاه بادبند و برای ساختمانهای متوسط و بلند دیوار برشی فولادی نازک مناسبتر هستند.همچنین در صورت استفاده از دیوار برشی فولادی نازک برای ساختمانهای کوتاه ضریب رفتار، 5/6 و برای ساختمانهای متوسط و بلند 9 پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, مقاوم سازی, دیوار برشی فولادی, روش طیف ظرفیت, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012443,
author = {قلعه نوی, منصور and محمود میری and حامد همتی},
title = {مقایسه مقاوم سازی قاب خمشی متوسط با دیوار برشی فولادی نازک یا بادبند ضربدری به روش طیف ظرفیت},
booktitle = {دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مقاوم سازی، دیوار برشی فولادی، روش طیف ظرفیت، ضریب رفتار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مقاوم سازی قاب خمشی متوسط با دیوار برشی فولادی نازک یا بادبند ضربدری به روش طیف ظرفیت
%A قلعه نوی, منصور
%A محمود میری
%A حامد همتی
%J دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
%D 2007

[Download]