هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2007-08-26

عنوان : ( معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد )

نویسندگان: علی مقیمی , فرهنگ حداد , فاطمه بهنام رسولی , زهرا ملازاده , رضا شیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

----

کلمات کلیدی

---
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012459,
author = {مقیمی, علی and حداد, فرهنگ and بهنام رسولی, فاطمه and ملازاده, زهرا and رضا شیعی},
title = {معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد},
booktitle = {هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {---},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد
%A مقیمی, علی
%A حداد, فرهنگ
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A ملازاده, زهرا
%A رضا شیعی
%J هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2007

[Download]