بررسی های اقتصادی, دوره (25), شماره (12), سال (2009-7) , صفحات (12-45)

عنوان : ( نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمدعلی شعبانی , اعظم ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مطالعه تلاش می‌شود تا کشش‌های تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی بخش دولتی و بخش خصوصی برآورد شود. بدین منظور ابتدا مبانی نظری مدلهای رشد و مطالعات صورت گرفته درگذشته مورد بررسی قرار گرفته، سپس مدلی از سرمایه انسانی که منکیو، رومر و ویل(MRW ) ارائه داده‌اند طی دوره 85-1357 برای اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی( ) برآورد شده است. در این تحقیق از متوسط سالهای تحصیل به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت کشش تولید نسبت به سرمایه انسانی از سرمایه فیزیکی بخش دولتی و خصوصی بیشتر است و ضریب تصحیح خطا نشان می‌دهد که در هر دوره 34 درصد از عدم تعادل در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک شده است.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, سرمایه انسانی, الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012462,
author = {هوشمند, محمود and شعبانی, محمدعلی and ذبیحی, اعظم},
title = {نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی},
journal = {بررسی های اقتصادی},
year = {2009},
volume = {25},
number = {12},
month = {July},
issn = {2008-2223},
pages = {12--45},
numpages = {33},
keywords = {رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی
%A هوشمند, محمود
%A شعبانی, محمدعلی
%A ذبیحی, اعظم
%J بررسی های اقتصادی
%@ 2008-2223
%D 2009

[Download]