هشتمین کنگره ژنتیک ایران , 2003-05-20

عنوان : ( تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , فرهنگ حداد , حمید اجتهادی , ساره رضائیان یزدی , سمانه جمشیدی طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان

کلمات کلیدی

, خط شماری A-B, طوایف خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012465,
author = {مهدوی شهری, ناصر and حداد, فرهنگ and اجتهادی, حمید and رضائیان یزدی, ساره and جمشیدی طرقبه, سمانه},
title = {تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان},
booktitle = {هشتمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خط شماری A-B، طوایف خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان
%A مهدوی شهری, ناصر
%A حداد, فرهنگ
%A اجتهادی, حمید
%A رضائیان یزدی, ساره
%A جمشیدی طرقبه, سمانه
%J هشتمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2003

[Download]