بزرگداشت یادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی , 2009-05-14

عنوان : ( سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی) )

نویسندگان: مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با رویکرد نقد اسطوره‌ای نشان داده‌ایم که فردوسی در این داستان که پیام جهانی آن سرود همگانی وحدت و آزادگی و سرور و شادمانی است،‌رابطه‌های شگرفت و نمادینی میان اجزای داستان و نمادهای هم پیوند با درخت برقرار کرده و در پرداختی نمادین به بازیافت و بازگویی خاطره‌های ازلی مربوط به درخت سرو، درخت عزّی و ارتباط نمادین این درختان با آناهیتا پرداخته است.

کلمات کلیدی

, فردوسی, وحدت, شادی, باربد, طاقدیس, ‌مهر, سرو, عزی آناهیتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012469,
author = {پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی)},
booktitle = {بزرگداشت یادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {فردوسی، وحدت، شادی، باربد، طاقدیس،‌مهر، سرو، عزی آناهیتا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی)
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J بزرگداشت یادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی
%D 2009

[Download]