علوم باغبانی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (27-35)

عنوان : ( بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , میترا رحمتی , محمد حسن زاده خیاط , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد

کلمات کلیدی

, اسانس, بابونه, تراکم بوته, کامازولن, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012489,
author = {عزیزی ارانی, مجید and رحمتی, میترا and محمد حسن زاده خیاط and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {اسانس، بابونه، تراکم بوته، کامازولن، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A رحمتی, میترا
%A محمد حسن زاده خیاط
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2009

[Download]